• 04
  • 10
  • slider2

1. GENERELT

Disse forretningsbetingelser er gældende for enhver sag, som Advokatfirmaet Cronwald udfører for klienten, med mindre andet skriftligt er aftalt.

Advokatfirmaet Cronwald er organiseret som enkeltmandsvirksomhed ved Karsten Cronwald.

2. SAGENS MODTAGELSE

Interessekonflikt/inhabilitet
Ved modtagelse af en sag undersøger vi, at der ikke foreligger en interessekonflikt eller inhabilitet. Såfremt vi konstaterer, at dette er tilfældet, bistår vi – hvis det ønskes – med at henvise klienten til en anden advokat.

Hvidvaskloven
Som alle advokatvirksomheder er vi omfattet af hvidvasklovens regler om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme, hvilket indebærer, at vi skal indhente og opbevare identitetsoplysninger på alle klienter.

Ved oprettelse af en sag beder vi derfor om kopi af pas/kørekort, som vi er forpligtet til at opbevare. Oplysningspligten omfatter også ejerforhold, hvis klienten er et selskab.

Ordrebekræftelse
Ved modtagelse af en sag fremsender vi som udgangspunkt en ordrebekræftelse til klienten med angivelse af bistandens art og omfang samt størrelsen af det skønnede honorar.

Ordrebekræftelsen beskriver vores forståelse af opgaven og hvilket arbejde, vi forventer at udføre. Hvis arbejdsopgaven ændres i takt med, at vi kommer dybere ind i sagen, vil vi orientere om de ændrede forudsætninger. I løbende klientforhold og i mindre sager, hvor klienten selv entydigt har beskrevet opgaven, eller i hastesager kan det fraviges.

3. DEPOSITUM

I forbindelse med opstart af sagen – eller på et senere tidpunkt – kan vi stille krav om, at klienten indebetaler depositum til sikkerhed for vores honorar.

Størrelsen af depositummet vil blive fastlagt med baggrund i arbejdets art, herunder det forventede tidsforbrug på sagen.

4. HONORAR

Vores honorar fastsættes med udgangspunkt i arbejdets omfang. Der tages endvidere hensyn til opgavens karakter, de involverede værdier, sagens betydning, det ansvar, der er forbundet med opgaven, det opnåede resultat samt det anvendte tidsforbrug.

Sagsrelaterede omkostninger og udlæg betales af klienten ud over honoraret.

Som nævnt ovenfor sender vi en ordrebekræftelse til klienten i forbindelse med sagens opstart. I de sager, hvor det ikke er muligt at oplyse et fast honorar, angiver vi i stedet den måde, hvorpå honoraret vil blive beregnet, eller giver et begrundet overslag.

Vi orienterer klienten så tidligt som muligt, hvis det viser sig, at det samlede honorar forventes at overstige overslaget.

5. AFREGNING MV.

Fakturering
Vi fakturerer sædvanligt aconto hvert kvartal og endeligt i forbindelse med sagens afslutning.

Udlæg
Sagsrelaterede omkostninger og udlæg opkræves som udgangspunkt sammen med acontoafregninger henholdsvis afsluttende faktura, efter at udgiften er afholdt. Større sagsrelaterede omkostninger og udlæg kræves dog normalt forudbetalt af klienten.

Betalingsbetingelser
Betalingsbetingelserne er netto 14 dage fra fakturadato. Ved forsinket betaling beregnes renter i overensstemmelse med rentelovens bestemmelser.

Betroede midler
Alle klientmidler, som klienten betror Advokatfirmaet Cronwald, forvaltes efter Advokatsamfundets regler om behandling af klientmidler.

Advokatfirmaet Cronwald har klientbankkonti i henholdsvis Spar Nord Bank A/S og Sparekassen Kronjylland.

I det omfang vi modtager forudbetaling eller deponering af omkostninger, vil sådanne betalinger blive betragtet som klientmidler, der skal indestå på en klientkonto, hvor tilskrevne renter (både positive og negative renter) tilfalder klienten.

Retshjælp og fri proces
Ved indledningen af en opgave vil vi undersøge, hvorvidt klienten opfylder betingelserne for at få fri proces eller er omfattet af en retshjælpsforsikring.

Opbevaring af dokumenter
Vi opbevarer alle sager og dokumenter i mindst 5 år fra sagens afslutning. Originale dokumenter vil altid blive tilbageleveret til klienten ved sagens afslutning, med mindre anden aftale indgås.

Om opbevaring, sletning, indsigt i data mv. henvises i øvrigt til vores persondatapolitik her på hjemmesiden.

6. KLIENTBANKKONTI OG INDSKYDERGARANTI

En ny lov om garanti for indskydere i forbindelse med pengeinstitutters konkurs betyder, at der nu gælder samme regler for de penge, du/din virksomhed har i banken via en advokats klientbankkonto, som de penge, du selv sætter i banken.

Hvis et pengeinstitut kommer under rekonstruktionsbehandling eller går konkurs, kan indskyderne (kunderne) miste de penge ud over € 100.000,00, som indskyderne har stående i pengeinstituttet. Indtil den 1. juni 2015 var der fuld dækning fra Indskydergarantifonden for indskud på klientbankkonti uanset beløbets størrelse. Nu gælder der samme begrænsning for almindelige bankkonti og klientbankkonti, og det betyder, at du potentielt – hvis banken blive nødlidende – vil miste beløb ud over € 100.000,00. Hvis du/din virksomhed både har penge på egne konti og på advokatens klientbankkonto i samme bank, kan du kun få dækket i alt € 100.000,00 via garantiordningen, idet dækningsloftet beregnes for det enkelte pengeinstitut pr. kunde. Dækningsmaksimum er dog større i forbindelse med bolighandler, hvor garantien dækker op til € 10.000.000,00.

Advokatfirmaet Cronwald påtager sig intet ansvar for en klients tab som følge af det kontoførende pengeinstituts økonomiske sammenbrud.

7. SKRIFTLIG KOMMUNIKATION

Skriftlig korrespondance mellem Advokatfirmaet Cronwald og klienten foregår som udgangspunkt via e-mail, med mindre klienten udtrykkeligt anmoder om at få tilsendt korrespondance pr. post.

8. ANSVAR, FORSIKRING OG ANSVARSBEGRÆNSNING

Advokatfirmaet Cronwald er ansvarlig for den leverede rådgivning i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler og er ansvarsforsikret i et anerkendt forsikringsselskab. Der er via samme forsikringsselskab stillet lovpligtig garanti for klientkontomidler i henhold til de af Advokatsamfundet fastsatte regler herom.

Ansvaret for den leverede rådgivning er dog begrænset til et beløb på maksimalt kr. 6.000.000,00 pr. opgave. I det omfang en klient i forbindelse med en konkret opgave måtte ønske det, vil der være mulighed for at forhøje vores forsikringsdækning.

Advokatfirmaet Cronwald er ikke ansvarlig for indirekte tab som f.eks. driftstab, mistet fortjeneste, goodwill mv.

Advokatfirmaet Cronwald hæfter ikke for evt. fejl begået af andre rådgivere, som vi har henvist klienten til, ligesom vi ikke hæfter for evt. fejl begået af andre leverandører, som vi efter aftale med klienten har overladt dele af opgavens løsning til.

Forsikringsselskab/garantistiller er Tryg Forsikring, Klausdalsbrovej 601, 2750 Ballerup.

9. FORTROLIGHED

Alle i Advokatfirmaet Cronwald er pålagt tavshedspligt. Enhver oplysning, som vi modtager i forbindelse med en sag, behandles fortroligt, med mindre det fremgår af omstændighederne, at den ikke er af fortrolig karakter.

10. VORES ADVOKATER

Alle advokater hos Advokatfirmaet Cronwald er beskikket af Justitsministeriet og er medlem af Advokatsamfundet. De enkelte advokater er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik. Herudover er vi underlagt Advokatsamfundets etiske regler, som kan findes på www.advokatsamfundet.dk.

11. KLAGER OG TVISTER

Hvis vores bistand eller salær ikke lever op til klientens forventninger, opfordres klienten til at kontakte kontoret med henblik på en dialog om forholdet.

Advokatfirmatet Cronwald er endvidere underlagt advokatsamfundets generelle regler vedrørende klager.

Enhver tvist mellem en klient og Advokatfirmaet Cronwald er underlagt dansk ret, og Retten i Viborg fungerer som aftalt værneting.

Klager over advokaters salær og/eller adfærd kan indbringes for Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K. Yderligere oplysninger om Advokatnævnet, herunder kontaktoplysninger, kan findes på Advokatnævnets hjemmeside.