• 20
  • 14
  • 21

Klient hos Advokatfirmaet Cronwald

Hos Advokatfirmaet Cronwald lytter vi til vores klienter og fokuserer på deres behov.

Vi vil gerne tages med på råd så tidligt som muligt og lægger stor vægt på at være til rådighed og være tilgængelige. Af samme grund benytter vi os i vidt omfang af elektronisk korrespondance med henblik på at effektivisere sagsprocessen og sikre en hurtig og smidig sagsbehandling.

 

Advokatsamfundet

Alle advokater hos Advokatfirmaet Cronwald er beskikket af Justitsministeriet og er medlem af Advokatsamfundet. Som alle andre advokater er vi underlagt en detaljeret regulering. Dette sikrer, at det at gå til advokat altid er ensbetydende med kompetent og uvildig rådgivning. Disse generelle regler kan læses på Advokatsamfundets hjemmeside.
Som en del af disse regler har vi pligt til at sikre os vores klienters identitet. Derfor vil nye klienter opleve at blive bedt om at oplyse navn, adresse og cpr.nr. samt fremvise legitimation. Selskaber vil blive bedt om at oplyse selskabets navn, adresse og CVR nr., samt hvem ejeren er.

 

Ansvar

Advokatfirmaet Cronwald har en ansvarsforsikring, som dækker rådgivning vedrørende retsforhold i Danmark. Forsikringsdækningen har et maksimum for erhvervsansvar på DKK 6.187.000,00. Ved påtagelse af en opgave er vores ansvar begrænset til dette beløb. I det omfang en klient i forbindelse med en konkret opgave måtte ønske det, vil der være mulighed for at forhøje vores forsikringsdækning.
Advokatfirmaet Cronwald er ikke ansvarlig for indirekte tab som f.eks. driftstab, mistet fortjeneste og goodwill.

I overensstemmelse med de af Advokatsamfundet fastsatte regler har Advokatfirmaet Cronwald endvidere stillet garanti.

Forsikringsselskab/garantistiller er Tryg Forsikring, Klausdalsbrovej 601, 2750 Ballerup.

 

Interessekonflikter

I forbindelse med påtagelse af en opgave undersøger vi, hvorvidt der kan være interessekonflikter mellem firmaets klienter. Såfremt dette er tilfældet, henviser vi klienten til en anden advokat.

 

Honorering

Vores honorar fastsættes på grundlag af opgavens karakterer, de involverede værdier, det ansvar, der er forbundet med opgaveløsningen, de opnåede resultater og den medgåede tid.

 

Udlæg

Som udgangspunkt vil vi bede om forudbetaling for de udlæg, der skal afholdes som led i sagsbehandlingen, f.eks. retsafgifter, skønsmand m.v. I de tilfælde, hvor vi har afholdt udlæg, vil de straks blive opkrævet hos klienten.

 

Opbevaring af sager

Alle sager og dokumenter vil som hovedregel blive opbevaret i mindst 5 år fra sagens afslutning. Originale dokumenter vil altid blive tilbageleveret til klienten ved sagens afslutning, med mindre anden aftale indgåes.